Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Fincross Leader

Chúng tôi, Công ty TNHH Tư vấn Bảo hiểm Fincross Leader (sau đây gọi là “Fincross”, “Fincross Leader”, hay “chúng tôi”, “của chúng tôi”) luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi hiểu rằng, bạn cần được biết một cách minh bạch những thông tin dưới đây liên quan đến toàn bộ cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn ra sao trong khuôn khổ pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật tại Fincross. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết bạn có quyền gì, và làm thế nào bạn có thể liên lạc với chúng tôi.

Khi chúng tôi sử dụng từ “bạn”, “của bạn” tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, chúng tôi muốn nhắc đến tất cả các khách hàng tiềm năng và hiện hữu (như bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng và những bên liên quan khác), đại lý (kể cả đại lý tiềm năng và hiện hữu), ứng viên tiềm năng, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ.

Khi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin của bạn, ví dụ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc… dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân từ bạn với mục đích đúng đắn theo thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật hay các mục đích khác được nêu tại thông báo bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân dưới đây. Trong trường hợp bạn không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn, rất tiếc là chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này có thể thay đổi khi cần thiết, và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn nên định kỳ kiểm tra Chính Sách Bảo Mật Thông Tin trên trang điện tử chính thức của chúng tôi.

THÔNG BÁO BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thông Báo Bảo Vệ Và Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này (“Thông Báo Bảo Mật”) là một phần trong cam kết bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Tư vấn Bảo hiểm Fincross Leader.  

Bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn luôn mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, thông qua Thông Báo Bảo Mật này, chúng tôi muốn giải thích minh bạch về toàn bộ cách thức chúng tôi bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn về mục đích, loại dữ liệu và cách thức chúng tôi xử lý, thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo thông tin đó luôn riêng tư và an toàn.

Chúng tôi luôn duy trì nỗ lực để gửi Thông Báo Bảo Mật này đến bạn để đọc, hiểu, và biết rõ trước khi thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân. Thông Báo Bảo Mật này giải đáp cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, về:

  • Thông tin chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập (được mô tả đầy đủ ở Phần A);
  • Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cùng thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân này, và thời gian mà dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ (vui lòng tham khảo Phần C);
  • Cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn được thể hiện xuyên suốt tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin;  
  • Các quyền, nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi là như thế nào (như quy định trong Phần G);
  • Những điều không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý dữ liệu cá nhân (được đề cập tại Phần K); và
  • Cách thức liên hệ với chúng tôi khi bạn cần.

 

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Thông Báo Bảo Mật này tại bất cứ thời điểm nào, và phiên bản mới nhất của Thông Báo Bảo Mật sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Bạn được khuyến nghị nên định kỳ kiểm tra Chính Sách Bảo Mật Thông Tin vì phiên bản Chính Sách Bảo Mật Thông Tin được hiển thị trên trang thông tin điện tử của chúng tôi luôn là phiên bản được cập nhật gần nhất.

SỰ ĐỒNG Ý TRONG VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi luôn duy trì nỗ lực để gửi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này đến bạn để bạn đọc, hiểu rõ và đồng ý một cách tự nguyện trước khi chúng tôi bắt đầu tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân.

Ví dụ như, cho mục đích tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại, chúng tôi sẽ cần có sự đồng ý của bạn trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này (Vui lòng tham khảo thêm tại Phần I).

Hay như, chúng tôi có thể sẽ cần sự đồng ý của bạn trước khi xử lý, thu thập, sử dụng và/hoặc cung cấp cho bên thứ ba khi cần thiết các dữ liệu cá nhân (như thông tin, hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân và các dữ liệu có liên quan khác) nhằm mục đích thẩm định, đánh giá tư cách đại lý; đăng ký hồ sơ đại lý; phục vụ quá trình đào tạo, quản lý, ký kết hợp đồng; phục vụ hoạt động đại lý bảo hiểm có liên quan khác của đại lý bảo hiểm (bao gồm cả đại lý bảo hiểm tiềm năng).

Sự đồng ý của bạn sẽ bị loại trừ trong trường hợp pháp luật có quy định về những trường hợp chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của bạn như (i) để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành và/hoặc (ii) để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Trước khi có được sự đồng ý một cách tự nguyện của bạn, chúng tôi mong muốn bạn biết rõ ít nhất các nội dung sau:

  • Chúng tôi đang xử lý loại dữ liệu cá nhân nào của bạn và với mục đích gì (được đề cập tại Phần A và Phần C);
  • Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (vui lòng tham khảo Phần C); và
  • Các quyền, nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi là như thế nào (như quy định tại Phần G).

 

Bạn có thể đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo. Trong khả năng của mình, chúng tôi chỉ có thể bắt đầu xử lý dữ liệu của bạn khi bạn đồng ý toàn bộ mà không có điều kiện kèm theo. Vì vậy, khi chúng tôi cần sự đồng ý từ bạn trên hợp đồng, tài liệu, chứng từ để bắt đầu xử lý dữ liệu, điều này nghĩa là chúng tôi cần sự đồng ý toàn bộ từ bạn.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý như một quyền của bạn theo luật định, trừ trường hợp chúng tôi được xử lý dữ liệu mà không cần sự đồng ý của bạn. Việc bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của chúng tôi đã được bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý. Tuy nhiên, khi bạn rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, chúng tôi có thể không thực hiện được các hành động cần thiết để đạt mục đích xử lý như mô tả tại Phần C, hoặc rằng bạn không thể tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện hợp đồng với chúng tôi. Khi đó, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành.